جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی رشته شبکه و نرم افزار

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی رشته شبکه و نرم افزار

در جدول بالا مواد درسی به همراه ساعات تدریس هفتگی رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی و حرفه ای نمایش داده شده است.که در اختیار شما دوستان قرار گرفته است.