بازنویسی حکایت آن را که حساب پاک است

بازنویسی ضرب المثل حکایت آن را که حساب پاک است

مقدمه :

در این حکایت ما به مسئله تهمت و افطراع اشاره می کنیم و می گویم که بدون دلیل و مدرک  به کسی تهمت نزنیم و مورد محسابه قرار ندیم و قبل هر کاری از کار خودمون مطمعن  باشیم