اطلاعیه:جهت دریافت کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد به

نتایج آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی مرحله اول 97-96